Đầu tư xây dựng hệ thống nhân giống và hỗ trợ sản xuất giống lúa

Dự án: “Đầu tư xây dựng hệ thống nhân giống và hỗ trợ sản xuất giống lúa nguyên chủng tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2011-2015”.

1 Mục tiêu cụ thể

- Cung ứng 1.115 tấn lúa giống nguyên chủng, phục vụ nhu cầu sản xuất lúa giống thuộc dự án “Xây dựng vùng lúa chất lượng cao tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2011 – 2016”:

                   + Vụ Thu đông năm 2011: dự án sẽ hỗ trợ 45 ha diện tích sản xuất giống lúa nguyên chủng trên địa bàn 7 huyện (trừ thành phố);

         + Vụ Đông xuân (giai đoạn 2012 – 2015): dự án tiếp tục hỗ trợ 280 ha diện tích sản xuất giống lúa nguyên chủng trên địa bàn 7 huyện (trừ thành phố), để cung ứng cho diện tích sản xuất  giống lúa xác nhận vụ Hè thu và Thu đông.

- Chuyển giao kỹ thuật, hình thành và hoàn thiện hệ thống viagra pas cher mạng lưới  sản xuất lúa giống nguyên chủng cung ứng cho nhân giống xác nhận, nâng cao năng suất, chất lượng lúa hàng hóa trong tỉnh, nâng cao khả năng cạnh tranh hàng hóa thị trường trong và ngoài nước.

2 Quy mô

- Diện tích sản xuất giống lúa nguyên chủng: 325 ha

          - Tập huấn kỹ thuật sản xuất lúa nguyên chủng: 28 cuộc (7 cuộc/năm).

- Hội thảo (đầu bờ) sản xuất lúa giống nguyên chủng: 28 cuộc (7 cuộc/năm) và 5 cuộc (1 cuộc/năm) hội thảo chuyên đề (giải pháp nâng cao chất lượng lúa giống

lúa giống trên địa bàn tỉnh (năm 2015).

3 Tổng kinh phí: 9.849.320.000 đồng

(Chín tỷ tám trăm bốn mươi chín triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng)

          Trong đó:

- Vốn của dân: 6.424.600.000 đồng (Sáu tỷ bốn trăm hai mươi bốn triệu sáu trăm nghìn đồng).

- Kinh phí đầu tư của nhà nước: 3.424.720.000 đồng (Ba tỷ bốn trăm hai mươi bốn triệu bảy trăm hai mươi nghìn đồng)

Nguồn kinh phí thực hiện:

Từ nguồn vốn chương trình giống Nông nghiệp, Thủy sản tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2011 – 2015.