Đầu tư tiếp nhận chuyển giao công nghệ sản xuất cá tra giống

 Dự án “Đầu tư tiếp nhận chuyển giao công nghệ sản xuất giống cá tra có chất lượng di truyền cao về tính trạng tăng trưởng tại Vĩnh Long”

1 Mục tiêu cụ thể:

Tiếp nhận 3.000 cá tra bố mẹ hậu bị đã được chọn lọc từ thế hệ thứ 2 và nhận chuyển giao công nghệ sản xuất giống cá tra có chất lượng di truyền cao về tính trạng tăng trưởng từ viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản sản II, nhằm nâng cao năng lực sản xuất, năng lực quản lý để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của trại giống thủy sản cấp I, dồng thời chuyển giao lại cho các cơ sở sản xuất giống thủy sản trong tinht ở giai đoạn tiếp theo.

- Nâng cao năng lực sản suất, năng lực quản lý thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Trại https://www.cialissansordonnancefr24.com/ Giống Thủy Sản Cấp I và chuyển giao công nghệ cho các cơ sở sản xuất giống thủy sản trong tỉnh.

2 Quy mô dự án

- Quy mô diện tích mặt nước nuôi đàn cá hậu bị nhận từ dự án là 1.0 ha.

- Số lượng đàn cá hậu bịvới số lượng là 3.000 con.

- Đào tạo, tập huấn chuyển giao công nghệ cho 10 CBKT về quản lý và khai thác đàn cá tra bố mẹ hậu bị đã qua chon lọc di truyền.

- Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ cần thiết thực hiện dự án.

3 Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí thực hiện dự án                   : 775.000.000đ.

            - Kinh phí chuyển giao cá tra của Viện II            : 162.000.000đ.

- Kinh phí từ ngân sách của Tỉnh             : 613.000.000đ.