Giới thiệu

TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIỆP VĨNH LONG

VINH LONG AGRICULTURE SEED - BREEDING CENTER 

 

Địa chỉ trụ sở chính  : Số 1B, Nguyễn Trung Trực, Phường 8, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại : 02703 832 625;   Fax:  02703 825 793

Địa chỉ Email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     

 

Giới thiệu về doanh nghiệp:    

Chức năng, nhiệm vụ:

 Trung tâm Giống nông nghiệp  là đơn vị sự nghiệp nông có thu, nhiệm vụ gồm :

- Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch kế hoạch dài hạn, ngắn hạn về công tác giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản trên địa bàn tỉnh.

- Nghiên cứu lai tạo, nhập khẩu giống mới, tổ chức khảo nghiệm, chọn lọc, bồi dục, phục tráng và ứng dụng khoa học công nghệ tạo giống mới, cải tiến năng suất và chất lượng giống phục vụ phát triển sản xuất và chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp.

- Bảo tồn, lưu giữ một số loại giống tốt của địa phương, phục vụ nghiên cứu và sản xuất.

- Sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản cung ứng cho các cơ sở nhân giống và phục vụ sản xuất. Xây dựng mạng lưới tổ chức hệ thống sản xuất giống trong dân. Tổ chức tập huấn, trình diễn, chuyển giao công nghệ sản xuất giống. Cung ứng các sản phẩm có nguồn gốc từ giống, các vật tư nguyên liệu, phương tiện chuyên dùng cho công tác giống và đổi mới công nghệ, trang thiết bị phục vụ công tác giống.

- Dự phòng và cung ứng giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

- Phối hợp với các Viện, Trường, Trung tâm ở Trung ương và các địa phương tổ chức nghiên cứu các tiến bộ kỹ thuật về giống, phục vụ sản xuất tại địa phương. Thu nhập, trao đổi các giống quí hiếm để làm phong phú nguồn gene giống quí ở địa phương. Liên doanh, liên kết nghiên cứu, gia công, sản xuất các loại giống theo yêu cầu. Tư vấn các dự án về giống trong phạm vi được qui định.

- Xây dựng và phát triển nguồn lực về vật chất và con người cho yêu cầu phát triển công tác giống tại địa phương.

- Thực hiện chính sách đầu tư hỗ trợ giống trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch đã được phê duyệt.

 

Cơ cấu tổ chức bộ máy

- Ban Giám đốc Trung tâm

- Phòng Tổ chức – Hành chánh

- Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật

- Phòng Kế toán – Tài vụ