Trại cây giống

 

- Địa chỉ: Ấp Mỹ Phú, xã Tân Hội, TXVL

- Điện thoại: 0703 824170

 

Nhiệm vụ

Sản xuất giống http://www.viagrabelgiquefr.com/ cây trồng cung ứng cho các cơ sở nhân giống và phục vụ sản xuất. Xây dựng mạng lưới tổ chức hệ thống sản xuất giống trong nhân dân. Tổ chức tập huấn, trình diễn, chuyển giao công nghệ sản xuất giống.

Nghiên cứu lai tạo, nhập khẩu giống mới, tổ chức khảo nghiệm, chọn lọc, phục tráng và ứng dụng khoa học công nghệ tạo ra giống mới, cải tiến năng suất và chất lượng giống phục vụ phát triển sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Bảo tồn, lưu giữ một số loại giống tốt của địa phương, phục vụ cho nghiên cứu và sản xuất.

Dự phòng và cung ứng giống cây trồng theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh và ngành giao.

Phối hợp với các Viện, Trường, Trung tâm ở Trung ương và địa phương tổ chức nghiên cứu các tiến bộ kỹ thuật về giống, phục vụ sản xuất tại địa phương. Thu thập, trao đổi các giống quý hiếm để làm phong phú nguồn gene. Liên doanh, liên kết nghiên cứu, gia công sản xuất các loại giống theo yêu cầu.

 Năng lực sản xuất

- Tổng diện tích: 3,7 ha, nhà lưới sản xuất giống cây có múi: 23 nhà (210m2/nhà) và vườn cây đầu dòng và các trang thiết bị phục vụ công tác sản xuất cây giống

- Sản xuất cây có múi sạch bệnh: 60.000 cây/năm, cây ca cao: 200.000 cây và cây ăn trái khác: 20.000 cây